MILIJONńĆEK ZA POLICIJSKE SINDIKALISTE – KOLIKO ZA OSTALE

Ko sem leta 2012/2013 opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve, sem seveda naletel tudi na pogodbo med Ministrstvom za notranje zadeve in obema policijskima sindikatoma o tako imenovanem plańćevanju sindikalnega dela policistov. Gre za dolońćen letni fond delovnih ur, ko sindikalni vodje (praviloma poln delovni ńćas) ali pa drugi policijski poverjeniki (dolońćeno Ň°tevilo delovnih ur), delajo za potrebe sindikata, plańćani pa so kot da bi opravljali policijske naloge. Nemalo sem bil preseneńćen, da je takratna pogodba med Ministrstvom za notranje zadeve in sindikatoma omogońćala veńć kot 60-tim policistom, prav ste prebrali, veńć kot 60-tim policistom, da so celo leto delali le za sindikat, prejemali pa so policijsko plańćo.

Resnici na ljubo moram povedati, da v praksi vseh teh s pogodbo dolońćenih ur, niso izkoristili. Izkoristili pa so okoli 60.000 ur, kar je letna delovna obveza okoli 28 policistov. ҆tevilo takih ur se je v zadnjih 10 letih razlikovalo, od 52.000 ur leta 2012, 68.000 ur leta 2018, do 60.000 ur leta 2022, v prvi polovici leta 2023 pa Ňĺe 33.000 ur. Seveda sem precej ńćasa zahteval odgovor pravnikov na Ministrstvu za notranje zadeve, kako pogodbo prekiniti, zdelo se mi je namreńć nedostojno, da davkoplańćevalci plańćujejo toliko policistov, ki pa ne opravljajo policijskih nalog ampak delajo za policijski sindikat. Po nasvetu pravnikov pogodbe nisem prekinil, ker bi bilo to nezakonito. Rekel sem si, pa naj jo prekine eden od ministrov, ki bo priŇ°el za menoj, ko bo pogodba potekla.

To se seveda ni zgodilo. Sedanji notranji minister BoŇ°tjan Poklukar je pred nekaj tedni podpisal aneks k omenjeni pogodbi. Nińć se ni spremenilo. Osnovna pogodbena dolońćila ne niŇĺajo Ň°tevila ur policistov, ki ne bodo opravljali policijskega dela, ampak bodo opravljali sindikalno delo, plańćali pa jih bomo davkoplańćevalci. To namreńć izhaja iz javno objavljenega odgovora Ministrstva za notranje zadeve RS Ň°tevilka 001-145/2023/3 (11-10) na poslansko vpraŇ°anje poslanca Antona ҆turbeja, na spletni strani DrŇĺavnega zbora.

ńĆe Ň°tevilke zaokroŇĺimo navzdol, torej v korist policijskih sindikalistov, lahko zapiŇ°emo tole. Povpreńćno letno smo v zadnjih desetih letih davkoplańćevalci plańćevali po 60.000 delovnih ur policistom, ki niso opravljali policijskega ampak sindikalno delo. To je na letni ravni 28 policistov pri povpreńćni meseńćni delovni obveznosti 175 ur. Ob bruto policijski plańći 2.586 evrov leta 2020 in bruto policijski plańći 3.317 evrov s COVID dodatki leta 2022 (podatki MNZ https://www.gov.si/novice/2021-02-12-gibanje-plac-policistov-v-obdobju-od-2010-do-2020/), smo davkoplańćevalci za sindikalno delo policistov plańćali 868.896 evrov leta 2020, leta 2022 pa 1.114.512 evrov. Ker pa drŇĺava policistom plańćuje dodatno pokojninsko zavarovanje, smo davkoplańćevalci v ta namen namenili Ň°e dodatnih 25.000 evrov letno. To da drŇĺava policistom, ki ne opravljajo policijskega ampak sindikalno delo plańćuje Ň°e dodatno policijsko zavarovanje je dodaten absurd.

Notranji minister BoŇ°tjan Poklukar je imel pred nekaj tedni, ko je podpisoval aneks k omenjeni pogodbi s policijskimi sindikalisti, idealno priliko, da stvari spravi v razumne okvire, a tega ni storil, raje se je odlońćil za milijonńćek, ki ga bomo plańćevali davkoplańćevalci, on pa bo imel sindikalni mir.

ńĆe mislite, da je to vse kar plańćujemo davkoplańćevalci za potrebe sindikalistov vseh vrst se seveda motite.  ńĆe v notranjem ministrstvu pri okoli 9.000 zaposlenih, plańćujemo 28 policistov meseńćno, je na mestu vpraŇ°anje koliko za sindikaliste plańćujemo v zdravstvu, Ň°olstvu, socialnem varstvu, oŇĺji drŇĺavni upravi in Ň°e kje. Pa naj to prepustim novinarjem, ni nujno da so raziskovalni novinarji, za vsako podrońćje so upravińćeni do vseh tovrstnih podatkov, saj gre za davkoplańćevalski denar.